Skip to main content

Privacybeleid

Privacybeleid

Wanneer MLWEB uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, handelt het als verwerkingsverantwoordelijke. MLWEB is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0773466122 en met maatschappelijke zetel te Leukenstraat 12,3900 Pelt België.

Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen.

Gelieve te noteren dat wij ons het recht voorbehouden dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is terug te vinden op onze website.

Gegevens die wij verzamelen

Bij MLWEB, Tinystickers.eu verzamelen we uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Tinystickers verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
 • Recente bestellingen
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft aangaande de dienstverlening

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de producten of diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft. U kunt onze website raadplegen zonder dat u ons daartoe persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons echter niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website niet goed functioneert.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Leveren van onze diensten door u gevraagd
 • Contact omtrent acties, nieuwigheden of andere relevante informatie
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verbeteren van onze diensten
 • Analyseren van het websiteverkeer
 • Verwerken van uw bestelling

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en MLWEB (tinystickers.eu), (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

MLWEB zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonlijke gegevens worden niet langer dan 10 jaar na het laatste gebruik ervan bijgehouden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

MLWEB kan uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden die namens ons diensten verlenen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. MLWEB draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER. Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door MLWEB beheerd worden. MLWEB is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief)

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden aan MLWEB via email aan info [at] mlweb.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden.

U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit mocht u van mening zijn dat MLWEB foutief is omgesprongen met de te verwerken persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

MLWEB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contactpersoon

Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info [at] mlweb.be